Úvod
E-Shop Košík (0)

Viac ako 10 dôvodov pre čistenie ozónom

V nasledujúcich bodoch nájdete viac ako 10 dôvodov pre čistenie ozónom.

Prečo sa rozhodnúť pre čistenie ozónom?

 1. Spoľahlivosť
 2. Nekompromisne účinný
 3. Finančne nenáročný - 10 centov na hodinu, podľa použitého typu a výkonu ozón generátora
 4. Ekologický produkt
 5. Nezanecháva po sebe nečistoty ani iné stopy
 6. Dostupný aj na rukou nedostupné miesta v porovnaní s ručným čistením
 7. Odstraňuje pachy a široké spektrum záťaží pre zdravie
 8. Ľahko a bezpečne skladovateľný miesto rôznych barelov chemikálií na dezinfekciu
 9. Kedykoľvek použiteľný a nepodliehajúci expirácii
 10. Veľmi pohodlný
 11. Priestory nie je potrebné často vetrať, čo je úspora na kúrení