Úvod
E-Shop Košík (0)

v zmysle § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Spotrebiteľ

Týmto odstupujem v súlade s § 8 a nasl. zákona č. 102/2014 Z .z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov od kúpnej zmluvy uzatvorenej s podnikateľom

Predávajúci

Obchodné meno:   
                 euDEAL ZIFČÁK, s.r.o.
reg.:          okresný súd Nitra           
                 Obchodný register odd. Sro, vl. č.10366/N
Sídlo:       Pioniersky tábor Mier, a.s. , 95622 Prašice                                    
IČO:          36521426                                    
DIČ:          2020137031                                   
IČ DPH:    SK 2020137031                                
email:      info@ozongenerator.sk                              
tel.:          0905 430 751                             

ktorá vznikla na základe mojej objednávky zo dňa
a potvrdenia objednávky zo dňa
Týmto vraciam tovar
Typ prístroja a výrobné číslo
Tovar mi bol dodaný dňa