Úvod
E-Shop Košík (0)

Záručný list

záručné podmienky a podmienky uplatnenia reklamácie

Predávajúci:            euDEAL ZIFČÁK, s.r.o.

                Duchonka - Pioniersky Tábor Mier, a.s., 956 22 Prašice, SR

                IČO: 36 521 426, DIČ:  2020137031 IČ DPH: SK 2020137031

                Kontakt na predajcu a servis - tel.: +421/385391215

                                - email: info@ozongenerator.sk

 

Výrobok:            Ozón generátor
                Model NO na štítku prístroja: SO-A80G
                Výrobné číslo SN na štítku prístroja : 10001

 

Dátum predaja:        ....................................

 

Pečiatka a podpis

predávajúceho:        ....................................

 

Dĺžka záručnej doby:    24 mesiacov od prevzatia výrobku spotrebiteľom

 

 

Obsah záruky, záručné podmienky a uplatnenie práv zo záruky:                    

 

Upozornenie: Záruka vyplývajúca z tohto záručného listu a nižšie uvedených záručných podmienok predávajúceho sa poskytuje len zákazníkovi - spotrebiteľovi (ďalej len „kupujúci“) a vzťahuje sa len na výrobky prevádzkované plne v súlade s dodaným návodom na používanie. Pokiaľ je zákazníkom podnikateľ a pri uzatváraní kúpnej zmluvy je z okolností zrejmé, že sa kúpa týka jeho podnikateľskej činnosti, má tento zákonné práva zo zodpovednosti za vady mu vyplývajúce z Obchodného zákonníka a záruka v zmysle tohto záručného listu sa na neho v žiadnom rozsahu nevzťahuje.

 

Predávajúci poskytuje kupujúcemu zmluvnú záruku za akosť predaného výrobku (ďalej len „záruka“) počas dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia predaného výrobku kupujúcemu. Záruka vyplývajúca z tohto záručného listu a z týchto záručných podmienok platí len na území Slovenskej republiky a vo vzťahu k výrobkom predávaným na území Slovenskej republiky. Predávajúci garantuje, že predaný výrobok je pri prevzatí kupujúcim bez závad, má akosť a úžitkové vlastnosti zodpovedajúce účelu, pre ktorý sa výrobok obvykle používa, ako i garantuje kompletnosť, funkčnosť a prevedenie predaného výrobku.

 

Zodpovednosť za vady spôsobené pri preprave (t. j. v prípade predaja na diaľku) nesie prepravca, preto je kupujúci pri preberaní zásielky povinný skontrolovať jej neporušenosť a v prípade poškodenia zásielky je potrebné spísať o tom záznam s prepravcom. Po prevzatí výrobku je zo strany kupujúceho potrebné skontrolovať obsah a kompletnosť balenia, počet kusov, správnosť dodaného výrobku a pod. a prípadný rozdiel sa musí nahlásiť predávajúcemu do 24 hodín po prevzatí, inak reklamácia nemôže byť uznaná ako oprávnená.

 

Záruka vyplývajúca z tohto záručného listu sa vzťahuje na vady výrobného charakteru, ktoré existujú v čase predaja alebo sa prejavia v záručnej dobe, a nevzťahuje sa na (ďalej aj "výluka"):

 

1/ opotrebovanie alebo poškodenie výrobku kupujúcim alebo treťou osobou (vrátane poškodenia spôsobeného poruchami v elektrickej alebo inej sieti, nevhodnými prevádzkovými podmienkami, znečistením výrobku a jeho nedostatočnou údržbou a pod.)

2/ poškodenie alebo nedostatky výrobku vyvolané pôsobením prírodných alebo vonkajších vplyvov, živelných pohrôm, rušivých elektromagnetických vplyvov a pod.

3/ úkony potrebné v rámci údržby, čistenia, revízie, nastavenia a kontroly výrobku vyplývajúce z návodu na používanie a údržbu výrobku

4/ prípadné nedostatky parametrov výrobku neuvedených v jeho technickej dokumentácii

5/ úpravy alebo akékoľvek iné zásahy do výrobku, uskutočnené akýmkoľvek iným subjektom ako autorizovaným servisom určeným predávajúcim alebo samotným predávajúcim

6/ výrobok, ktorý bol použitý na akýkoľvek iný účel nad rámec bežného používania v zmysle návodu na používanie

7/ zjavné vady, ktoré existovali v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy a ktorých si kupujúci musel byť pri kúpe vzhľadom na okolnosti a pri zachovaní obvyklej opatrnosti vedomý (okrem prípadov kedy predávajúci výslovne ubezpečil kupujúceho, že kupovaný výrobok je bez vád)

8/ vady na výrobku predávanom za nižšiu cenu, pre ktoré bola táto nižšia cena dojednaná

9/ vady predávaného použitého výrobku, ktoré vznikli predchádzajúcim používaním a opotrebením

10/ vady, o ktorých kupujúci pri kúpe vedel, alebo ktoré sám spôsobil (alebo akákoľvek tretia osoba mimo predávajúceho či autorizovaného servisu) akýmkoľvek spôsobom

11/ iné vady výrobku, za ktoré predávajúci nezodpovedá v zmysle platnej legislatívy

12/ vady, ktoré neboli uplatnené bez zbytočného odkladu potom, ako boli zistené alebo ako mali byť zistené pri bežnej obhliadke tovaru.

 

Kupujúci má pri splnení záručných podmienok a v rámci trvania záruky právo na bezplatné, včasné a riadne odstránenie odstrániteľnej vady výrobku, ktorú nezavinil. V prípade odstrániteľnej vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu výrobku z dôvodu jej opakovaného výskytu, má kupujúci právo na výmenu výrobku alebo právo na odstúpenie od zmluvy. V prípade, ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni riadnemu užívaniu výrobku a ktorú nezavinil kupujúci, má kupujúci právo na výmenu výrobku alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny výrobku, ak ide o inú neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu výrobku. Právo na výmenu výrobku, zľavu z ceny výrobku a odstúpenie od kúpnej zmluvy možno uplatniť, iba ak boli splnené všetky zákonné a záručné podmienky, ak reklamovaná vada výrobku nevznikla poškodením alebo nadmerným opotrebovaním či iným zavinením kupujúceho či tretích osôb mimo predávajúceho a autorizovaného servisu, a to len vtedy, ak vada reklamovaného výrobku nie je predmetom výluky zo záruky uvedenej vyššie v týchto záručných podmienkach.

 

Reklamáciu vád predaného výrobku zo záruky je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu bezodkladne po zistení vady, najneskôr však v záručnej dobe, inak právo zo zodpovednosti za vady zaniká. Plynutie záručnej doby je prerušené iba v rámci zákonnej záruky vyplývajúcej kupujúcemu z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 

Podmienkou reklamácie zo záruky je, že:

1/ reklamovaný výrobok bol inštalovaný, uvedený do prevádzky a vždy prevádzkovaný v súlade s návodom na používanie

2/ akékoľvek predchádzajúce záručné opravy výrobku boli vždy vykonané výlučne autorizovaným servisným strediskom určeným predávajúcim alebo predávajúcim samotným

3/ kupujúci pri reklamácii výrobku predloží platný doklad o kúpe reklamovaného výrobku od predávajúceho

4/ Prístroj je zaplombovaný deštrukčnou nálepkou po odstránení ktorej strácate zákonom stanovenú záruku.

 

Podmienkou uznania reklamovanej vady vždy je, aby kupujúci v dobe trvania záruky a bez odkladu po zistení vady začal reklamačné konanie a vytkol vadu, ktorú na výrobku našiel, označil chybné vlastnosti alebo popísal prejavy vady, odovzdal výrobok s vytknutou vadou predávajúcemu a súčasne oznámil, aký spôsob odstránenia vady požaduje. K uznaniu reklamovanej vady nedôjde, pokiaľ sa používaním výrobku po výskyte reklamovanej vady jeho stav zmenil natoľko, že bude obtiažne alebo nemožné reklamovanú vadu posúdiť.

 

Práva zo zodpovednosti za vady výrobku zo záruky môže kupujúci uplatniť u predávajúceho na kontaktoch uvedených vyššie. Reklamáciu je nutné uplatniť osobne v mieste sídla predávajúceho alebo písomne (poštovou zásielkou) spolu s vyplneným reklamačným listom, v ktorom musí byť uvedený presný popis závady (bez priloženého reklamačného listu s podrobným popisom závady nie je možné reklamáciu prijať a výrobok bude vrátený zákazníkovi). Pred samotnou reklamáciou odporúčame vopred kontaktovať predávajúceho telefonicky alebo e-mailom. Spolu s výrobkom je potrebné predložiť kópiu dokladu o zakúpení a vyplnený reklamačný list (môžete si ho stiahnuť https://www.ozongenerator.sk/zarucny-list  s presným popisom závady. Reklamovaný tovar musí byť doručený predávajúcemu čistý a mechanicky nepoškodený. Pri uplatnení reklamácie kupujúci musí umožniť predávajúcemu overenie existencie reklamovanej vady, vrátane vyskúšania výrobku, a to v rámci prevádzkovej doby predávajúceho. Kupujúci má právo aby jeho reklamácia bola vybavená čo najskôr, najneskôr do 30 dní od prevzatia reklamácie a výrobku predávajúcim.

 

Predávajúci posúdi oprávnenosť reklamácie a pri zachovaní zákonných nárokov kupujúceho rozhodne podľa povahy vady výrobku o spôsobe jej riešenia. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu súčinnosť potrebnú na preukázanie uplatneného práva zo zodpovednosti za vady, na overenie existencie reklamovanej vady a na záručnú opravu výrobku. Predávajúci má právo namiesto záručnej opravy vymeniť vadný výrobok za výrobok bez vád, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Po vykonaní záručnej opravy je predávajúci povinný vydať kupujúcemu čitateľnú kópiu dokladu o vybavení reklamácie, t. j. kópiu opravného listu.

 

Ak pri vybavovaní reklamácie vada, ktorá bola reklamovaná, nebude zistená, alebo nepôjde o vadu, za ktorú zodpovedá predávajúci (viď výluka), teda ak reklamácia bude neopodstatnená, alebo ak kupujúci neposkytne predávajúcemu nevyhnutnú súčinnosť na vybavenie reklamácie, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu všetky prípadné náklady, ktoré im v tejto súvislosti vznikli. Pri oprávnenej reklamácií bude výrobok vrátený zákazníkovi na náklady predávajúceho.

 

Týmito záručnými podmienkami ani poskytnutím záruky, ktorá z nich vyplýva, nie sú dotknuté práva kupujúceho vyplývajúce z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich kúpu výrobku. V prípade, pokiaľ všeobecne platné právne predpisy upravujú práva a povinnosti kupujúceho v súvislosti so zodpovednosťou predávajúceho za vady predaných výrobkov nad rámec jeho práv a povinností vyplývajúcich z týchto záručných podmienok, platia tie práva a povinnosti, ktoré sú na väčší prospech kupujúceho.

 

Kupujúci – spotrebitelia majú podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnych zmlúv o predaji výrobku v obchode, upravené v ustanovení § 3 ods. 6 uvedeného zákona. Na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov sú príslušné subjekty v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, predovšetkým Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).

 

Akékoľvek bližšie informácie o záruke a o autorizovaných servisných strediskách poskytne kupujúcemu predávajúci, prípadne je ich možné nájsť na webovom sídle www.ozongenerator.sk